Inloggen Registreren

Inloggen

Koninklijke Belgische Boxer Club vzw - K.B.B.C. vzw

Chaussée Brunehault 38

7812 Mainvault (Ath)

Ondernemingsnummer : 0415.049.538 

NIEUWE STATUTEN

De Algemene Vergadering van 20.11.2005, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1.

De vereniging draagt de naam: Koninklijke Belgische Boxer Club vzw, afgekort: K.B.B.C. vzw, in het Frans: Royal Boxer Club Belge asbl, afgekort: R.B.C.B. asbl.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus (afgekort K.K.U.S.H.) onder het nummer 489. Zij erkent van deze Unie de conventie van 12 februari 1928 waardoor het verdrag van 6 januari 1908 werd herzien; zij aanvaardt de bestaande en toekomstige reglementering van dezelfde Unie en zij verbindt zich ertoe deze te zullen naleven.

ARTIKEL 2.

De zetel van de vereniging is gevestigd te Chaussée Brunehault 38, 7812 Mainvault (Ath) en ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Doornik.

Hij kan slechts verplaatst worden door de Algemene Vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt, zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3.

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de instandhouding en de verbetering van het ras van de boxerhond; hierbij zal zij de fokveredeling en de ontwikkeling van de gebruikseigenschappen nastreven. Daartoe kan de vereniging:

1) jaarlijks één of meerdere tentoonstellingen inrichten of ze samen met een andere club, erkend door de K.K.U.S.H., organiseren;

2) tijdens tentoonstellingen, uitgaande van een andere club, erkend door de K.K.U.S.H., de organisatie van “speciales voor boxers” verzekeren;

3) tussenbeide komen bij landbouwersverenigingen, bij landbouwkomiteiten en gebeurlijk bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw of iedere andere officiële instantie opdat de boxerhond zijn rechtsmatige plaats zou hebben op de prijskampen van landbouwkundige aard;

4) op tentoonstellingen en prijskampen die keurders, erkend door de K.K.U.S.H., aanduiden die zij het meest bekwaam acht;

5) prijzen of geschenken toekennen aan prijskampen of tentoonstellingen, erkend door de K.K.U.S.H.;

6) deskundige onderzoek organiseren, die vooral gericht zijn op de lichamelijke en de gebruikseigenschappen van de boxerhond;

7) commissies oprichten of personen aanstellen, die gelast worden met het toezicht op de kweek en de identificatie van de boxerhond; dit in samenwerking met de K.K.U.S.H.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

ARTIKEL 4.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5.

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De vereniging kan honoraire, ere-, effectieve en toegetreden leden tellen. Honoraire leden zijn ontslagnemende leden met een functie in de Raad van Bestuur en wegens hun staat van verdienste deze titel krijgen. Ereleden zijn effectieve leden die wegens hun staat van verdienste deze titel krijgen.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de honoraire, ere- en effectieve leden. Honoraire, ere- en effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, novies, §1, 3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bij wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten.

Al de leden, of ze honoraire, erelid, effectief lid of toegetreden lid zijn, verbinden zich op hun erewoord ertoe geen deel uit te maken van een vereniging of maatschappij, die niet erkend is door de K.K.U.S.H.

ARTIKEL 6.

De effectieve leden worden aan de Raad van Bestuur voorgedragen door een lid van de Raad van Bestuur of 2 effectieve leden van de vereniging. Ze worden aanvaard bij 2/3 meerderheid van de aanwezige leden van de Raad van Bestuur. In geval van gelijkheid van stemmen zal de stem van de persoon, die de Raad voorzit, de doorslag geven.

Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Om als effectief lid aanvaard te kunnen worden, moet men minstens twee jaar toegetreden lid zijn.

De toegetreden leden worden voorgedragen ofwel door een lid van de Raad van Bestuur, ofwel door een honorair, ere- of effectief lid, of op schriftelijke aanvraag door het kandidaat-lid zelf.

Een toegetreden lid zal door de Raad van Bestuur aanvaard worden bij gewone meerderheid van de aanwezige leden. In geval van gelijkheid van stemmen zal de stem van de persoon, die de Raad voorzit, de doorslag geven.

De toegetreden leden hebben dezelfde rechten en plichten als de effectieve leden, met uitzondering van het stemrecht op de Algemene Vergadering. Ze mogen de Algemene Vergadering bijwonen zonder raadgevende of beslissende stem.

Op voorstel van 2/3 van de leden van de Raad van Bestuur worden de honoraire en ereleden voorgedragen en benoemd door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De Raad van Bestuur zal nooit een beslissing van niet-aanvaarding moeten motiveren.

ARTIKEL 7.

De Raad van Bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 8.

De maximum ledenbijdrage bedraagt 50 EUR. Een lid, dat in gebreke blijft om zijn lidmaatschapsbijdrage te betalen tegen de Algemene Vergadering, wordt als ontslagnemend beschouwd. Voornoemd lid ontvangt geen uitnodiging voor de Algemene Vergadering en wordt, bij niet-betaling van zijn bijdrage, derhalve ook op deze vergadering niet toegelaten.

Een toegetreden lid krijgt evenwel de mogelijkheid om achteraf zijn bijdrage te betalen en dit uiterlijk tegen het eind van het lopend jaar.

Een effectief lid, dat zijn lidmaatschapsbijdrage niet heeft betaald tegen de Algemene Vergadering, verliest automatisch zijn statuut van effectief lid en wordt, mits betaling van zijn bijdrage tegen uiterlijk eind van het lopend jaar, een toegetreden lid.

Honoraire en ereleden betalen geen ledenbijdrage.

ARTIKEL 9.

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan een lid van de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht.

ARTIKEL 10.

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 11.

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste drie en ten hoogste vijftien leden die lid zijn van de vereniging. Indien de Algemene Vergadering slechts drie leden telt, bestaat de Raad van Bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de Algemene Vergadering.

Minstens drie vijfden van de bestuurders zullen noodzakelijkerwijze actieve kwekers, vroegere kwekers of personaliteiten moeten zijn waarvan de kennis van de boxerhond door de Raad van Bestuur wordt gewaardeerd.

ARTIKEL 12: Duur van het mandaat van de bestuurders.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.

De volgorde van uittreding van de bestuurders zal door de Raad van Bestuur vastgelegd worden, die bij de eerste verkiezing zal rekening houden met de huidige toestand van de bestuurders in de schoot van de K.B.B.C. vzw De verkiezingen zullen om de twee jaar plaatshebben.

ARTIKEL 13: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders.

Iedere nieuwe kandidatuur moet tussen de 1e januari en de 10e januari van het jaar, waarin de verkiezingen voorzien zijn bekend gemaakt worden aan de Raad van Bestuur door tenminste tien honoraire, ere- of effectieve leden.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.

De Raad van Bestuur kan eveneens een kandidaat voordragen; op voorwaarde echter dat deze aanvaard wordt met twee derde van de stemmen van de leden, aanwezig op de vergadering tijdens dewelke deze kandidaatstelling gebeurt.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 14: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders.

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de Algemene Vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

Elke bestuurder die tijdens de duurtijd van zijn mandaat niet aan 5/8e van de vergaderingen heeft deelgenomen of die op de Raad van Bestuur drie opeenvolgende keren afwezig is gebleven zonder zich hierover te rechtvaardigen kan ter uitsluiting worden voorgedragen. De gegronde afwezigheid, die schriftelijk en binnen de 15 dagen volgend op de vergadering wordt gemeld, zal niet als afwezigheid beschouwd worden voor zover de Raad van Bestuur de gegrondheid van de afwezigheid kan bijtreden.

De afzetting door de Algemene Vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de Algemene Vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de Raad van Bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de Raad van Bestuur binnen de twee maanden de Algemene Vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 15: Bevoegdheden van de bestuurders.

De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

De Raad van Bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

ARTIKEL 16.

De Raad van Bestuur wordt schriftelijk bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens de belangen van de vereniging dit vereisen en minstens drie maal per jaar.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een ander lid van de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 17.

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door alle op deze vergadering aanwezige leden en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. Het verslag dat moet worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

De Raad van Bestuur is steeds verplicht op alle briefwisseling een antwoord te geven in diezelfde taal waarin ze is opgesteld (3 nationale talen).

ARTIKEL 18.

De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt en kan deze ook aanpassen. Wijzigingen worden doorgegeven aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een of meerdere afgevaardigd-bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der Postchecks, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

ARTIKEL 19.

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 20: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, W.VZW.

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De Raad van Bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris-generaal, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

De voorzitter leidt de vergadering en de samenkomsten van de Raad van Bestuur. Hij heeft tot taak de statuten stipt te doen naleven. Hij is ambtshalve lid van alle commissies die kunnen gevormd worden in de schoot van de K.B.B.C. vzw. In alle gelegenheden vertegenwoordigt hij de vereniging behalve in de volgende gevallen: hij kan zich laten vervangen door een lid van de Raad van Bestuur. De ondervoorzitters hebben bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter dezelfde bevoegdheid.

De secretaris-generaal is gelast met de briefwisseling. Hij centraliseert het werk van de adjunct-secretaris(sen) en hij houdt een boek bij met de proces-verbalen van de zittingen. Hij zal sommige ontvangsten verrichten die betrekking hebben op de goede gang van het secretariaat. Hij zal de voorzitter vergezellen wanneer deze de vereniging moet vertegenwoordigen.

De schatbewaarder zal al de nodige ontvangsten en uitgaven doen en hij zal verplicht zijn op iedere statutaire Algemene Vergadering een rekening voor te leggen van alle inkomsten en uitgaven. Twee verificateurs, gekozen uit de honoraire, ere- of effectieve leden, zullen de rekeningen nazien. Hij is verantwoordelijk voor de inningen. Hij is gehouden zijn rekeningen voor te leggen en zijn beheer te verrechtvaardigen telkens wanneer de Raad van Bestuur hem ertoe verzoekt.

Hun benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden:

a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur

b) door afzetting door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de Raad van Bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

De secretaris-generaal wordt op voorstel van de Raad van Bestuur benoemd door de Algemene Vergadering bij meerderheid van de aanwezige leden. Als secretaris-generaal is hij niet onderworpen aan de herkiesbaarheid. Als secretaris-generaal is hij niet stemgerechtigd in de Raad van Bestuur. Deze functie kan samengaan met die van bestuurder. Het bestuursmandaat blijft wel onderworpen aan de wettelijke en statutaire bepalingen.

De beslissingen in verband met de kweek kunnen aan de leden meegedeeld worden in een tijdschrift of bij middel van een omzendbrief.

ARTIKEL 21: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid, W.VZW.

De Raad van Bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.

Hun benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur

b) door afzetting door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de Raad van Bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle honoraire, ere- en effectieve leden. De toegetreden leden kunnen erop uitgenodigd worden. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders. (Alle effectieve leden kunnen meestemmen op de Algemene Vergadering.)

Een lid kan zich echter door een ander lid op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 23.

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

- de goedkeuring van de begroting en van de rekening,

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,

- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,

- de uitsluiting van een lid van de vereniging,

- de benoeming van honoraire en ereleden,

- het wijzigen van de statuten,

- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,

- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 24.

De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

ARTIKEL 25.

De Statutaire Algemene Vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar in de Brusselse agglomeratie.

ARTIKEL 26.

De oproepingen tot de Algemene Vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per aangetekende brief tenminste acht werkdagen voor de vergadering.

ARTIKEL 27.

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. De leden, die een punt op de dagorde van de Algemene Vergadering willen brengen, zijn verplicht dit te berichten aan de secretaris-generaal vóór de 1e januari. Er zal aan hun verzoek een gunstig gevolg gegeven worden, indien het ondertekend is door 1/20 van de honoraire, ere- of effectieve leden. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 28.

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

ARTIKEL 29.

De Buitengewone Algemene Vergadering De Raad van Bestuur is bovendien verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de honoraire, ere- of effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de Raad van Bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen binnen de 1 maand met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 30.

Uitsluiting van leden Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een honorair, ere- of effectief lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien. Volgende leden kunnen uitgesloten worden:

a) die gehandeld hebben in strijd met eer

b) die van hun burgerrechten beroofd zijn door een Belgische of buitenlandse rechtspraak

c) die door hun woorden, daden of gedragingen de belangen en de goede gang van de vereniging zouden kunnen schaden;

d) die één of meerdere keren bewust de statuten van de vereniging hebben overtreden;

e) die veroordeeld zijn voor een inbreuk op de wettelijke in voege zijnde voorschriften; voor zover er een rechtstreeks verband bestaat tussen de gepleegde inbreuk en de belangen of goede werking van de vereniging;

f) de personen die witte boxers bij de kweek gebruiken of honden zonder stamboom; alsook de personen die regelmatig honden kopen en verkopen;

g) ieder lid dat nalaat binnen de 15 eropvolgende dagen de dek- en geboorteberichten aan te melden aan het secretariaat

ARTIKEL 31: Straf en uitsluiting.

Geen enkele straf mag door de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering uitgesproken worden zonder dat de belanghebbende werd uitgenodigd om zich te komen verdedigen. Is hij aanwezig op het ogenblik dat de beslissing overwogen wordt dan zal hij zich onmiddellijk mogen verdedigen.

Ieder persoon, die een straf oploopt waarvan de uitwerking zich beperkt tot de schoot van de vereniging zelf, kan in beroep gaan bij de Kynologische Raad van de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus indien hij denkt dat de genomen beslissing niet in overeenstemming is met de statuten.

In al de gevallen, waarin de vereniging de uitbreiding van de straf tot de ganse K.K.U.S.H. voorziet, is beroep mogelijk.

De persoon, die een straf oploopt, zal ervan in kennis worden gesteld door een aangetekend schrijven, waarin hij tevens wordt gewezen op zijn recht op beroep.

ARTIKEL 32: Statutenwijziging.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien dit punt uitdrukkelijk op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de honoraire, ere- en effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede Algemene Vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 33.

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 34.

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris-generaal en geacteerd worden in de Raad van Bestuur en nadien opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal en alle leden van de Raad van Bestuur.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 35.

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.De Raad van Bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 36.

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de Algemene Vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3 van de leden op deze Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze doelstelling, meer bepaald aan de K.K.U.S.H.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 37.

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk. De interpretatie van de statuten en reglementen behoren toe aan de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 38.

In geval van discussie wordt voorrang gegeven aan de Franstalige statuten. Aldus opgemaakt en aangenomen op de Algemene Vergadering van 20.11.2005.

 

Te Mainvault, op 21.11.2005.

Limon Nicolas  -  Voorzitter

Mestdagh Stephan  -  Secretaris Generaal / Schatbewaarder